กำหนดการ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

เวลา รายการ ชั้น ห้อง
13.00 – 16.30 น.
จัดแสดงผลงาน “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชั้น 1
โถง
จัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ของนักศึกษา
จัดแสดงผลงาน/สินค้าของชุมชนและนักศึกษา

*** มีการแสดงนิทรรศการและการแสดงผลงาน/สินค้าของชุมชนและนักศึกษาตลอดโครงการ

เวลา รายการ ชั้น ห้อง
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียนและรับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคเช้า
ชั้น 1
โถง
09.00 - 12.00 น.
ถ่ายทอดสดพิธีเปิด โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ฯ คลิกที่นี่
ชั้น 2
HALL 63205
09.00 – 09.30 น.
การแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อชุด “มโนราห์โบราณ”
09.30 – 10.00 น.
พิธีเปิด โดย “ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา”
10.00 – 10.30 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย “ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา”
10.30 – 11.30 น.
การบรรยายทางวิชาการ โดย “ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”
11.30 – 12.00 น.
มอบประกาศนียบัตรแก่เครือข่ายและส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคบ่าย (ผู้เข้าร่วมโครงการฯ)
ชั้น 3
โถง
พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคบ่าย (วิทยากร, ผู้บริหาร)
ชั้น 5
โถง
13.00 – 16.00 น.
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
  • “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” สาหรับ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชั้น 2
HALL 63205
  • “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สาหรับนักศึกษา
ชั้น 2
ห้อง 63204
16.00 – 16.45 น.
มอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
  • “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” สาหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชั้น 2
HALL 63205
  • “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สาหรับนักศึกษา
ชั้น 2
ห้อง 63204

*** มีการแสดงนิทรรศการและการแสดงผลงาน/สินค้าของชุมชนและนักศึกษาตลอดโครงการ

เวลา รายการ ชั้น ห้อง
08.00 - 09.00 น.
รับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคเช้า
ชั้น 1
โถง
09.00 – 12.00 น.
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (9 มทร. +2) และสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชั้น 2
HALL 63205
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวต่างชาติ เรื่อง “Cross Culture” (9 มทร. +2) และสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชั้น 2
ห้อง 63204
-กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (9 มทร. +2) จานวน
7 CoP ประกอบด้วย
ชั้น 2
 CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ชั้น 2
ห้อง 63202
 CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/นาไปใช้ประโยชน์
ชั้น 2
ห้อง 63203
 CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ชั้น 2
ห้อง 63208
 CoP 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม : การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่ม ประเทศอาเซียน
ชั้น 2
ห้อง 63209
 CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
ชั้น 2
ห้อง 63210
 CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ประกันคุณภาพอย่างไรให้ประสบ
ชั้น 2
ห้อง 63211
 CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนา PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา
ชั้น 2
ห้อง 63212
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคบ่าย (ผู้เข้าร่วมโครงการฯ)
ชั้น 3
โถง
พักรับประทานอาหารกลางวันและรับอาหารว่างและเครื่องดื่มภาคบ่าย (ผู้บริหาร)
ชั้น 5
โถง
13.00 – 14.30 น.
- สรุปและนาเสนอองค์ความรู้ของชุมชน (9 มทร. +2)
- สรุปและนาเสนอองค์ความรู้ของนักศึกษา (9 มทร. +2)
- สรุปและนาเสนอองค์ความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ CoP (9 มทร. +2)
ชั้น 2
HALL 63205
14.30– 14.45 น.
การแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อชุด “เอกลักษณ์ไทย”
14.45– 15.00 น.
พิธีปิด    

*** มีการแสดงนิทรรศการและการแสดงผลงาน/สินค้าของชุมชนและนักศึกษาตลอดโครงการ

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สำหรับนักศึกษา